تبلیغات


داستان زیبای شیطان و نمازگذار

« مردی صبح زود از خواب بیدار شد تا نمازش را در خانه خدا (مسجد) بخواند . لباس پوشید و راهی خانه خدا شد در راه به مسجد ، مرد زمین خورد و لباس هایش کثیف شد . او بلند شد ، خودش را پاک کرد و به خانه برگشت . مرد لباسهایش را عوض کرد و دوباره راهی خانه خداشد . در راه به مسجد و در همان نقطه مجدداً زمین خورد !منبع این نوشته : منبع